Integritetspolicy


Vilka vi är


Denna webbplats drivs av ALL ABOUT SMILES (AAS) med adress https://allaboutsmiles.se. Våra kontaktuppgifter finns i avsnittet "Kontakta oss" i slutet av denna integritetspolicy ("policy").

På AAS respekterar vi våra kunders personuppgifter och vi strävar efter att hålla alla dina personuppgifter säkra. Denna policy beskriver vilka typer av information AAS samlar in från/om dig, varför, hur vi samlar in den, hur vi använder den, vilka typer av behandling vi kan göra med din information och vilka rättigheter du har. Om du är under 18 år och vill förse oss med dina personuppgifter för att delta i en kampanj eller tävling ska du läsa denna policy tillsammans med din förälder eller vårdnadshavare.

"Personuppgifter" innebär information om en levande individ som kan identifieras från denna information eller från sådan information och annan information som AAS (eller dess agenter eller tjänsteleverantörer) innehar eller sannolikt kommer att få tillgång till. Förutom faktauppgifter omfattas även alla åsiktsyttringar om en person och alla indikationer på AAS:s eller någon annan persons avsikter om en person.

Vilken information samlar vi in, varför och hur?

1. Webbplats

Vi samlar bland annat in följande information via vår webbplats:

 • Kontaktinformation, inklusive namn, e-postadress och telefonnummer, om du besöker eller surfar på vår webbplats, vilket kan inkludera fall där du begär marknadsföringsinformation från oss (t.ex. om du anmäler dig till ett nyhetsbrev eller laddar ner annat marknadsföringsmaterial), deltar i en tävling, utlottning av priser eller en enkät, eller om du skickar en förfrågan till oss. Se avsnittet "Marknadsföring" nedan för mer information.
 • Din IP-adress.

Vi använder denna information:

 • För att förstå dina behov och intressen och för att kommunicera med dig för att tillhandahålla tjänster till dig eller information om AAS och AAS-produkter;
 • för att göra det möjligt för kunderna att använda AAS-produkter, till exempel, med ditt samtycke, för att ge dig tillgång till vårt marknadsföringsmaterial;
 • För att förstå dina behov och intressen för att bedöma din ansökan om AAS-produkter, -tjänster och -material, i tillämpliga fall.
 • För att administrera och underhålla databaser där personuppgifter lagras;
 • För att driva och administrera vår verksamhet;
 • För att följa och bedöma efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och förordningar samt interna policyer och förfaranden;
 • För att kontinuerligt granska och förbättra den information som tillhandahålls på webbplatsen för att se till att den är användarvänlig och för att förhindra potentiella störningar eller cyberattacker.
 • utföra de analyser som krävs för att upptäcka skadlig information och förstå hur detta kan motverkas.

Vad händer om vi inte får denna information?

Om du inte ger oss den nödvändiga informationen kan vi inte skicka dig marknadsföring eller annat material som du begär.

Sociala medier

Vi samlar in personuppgifter från leverantörer av sociala medier (inklusive men inte begränsat till Facebook, YouTube, Twitter och Instagram) för att marknadsföra våra produkter. Vi får namn/användarnamn, inlägg och annan information som du ger oss genom din interaktion med våra sidor/grupper på dessa sociala medieplattformar.

Vi använder denna information:

 • för att kontakta dig i samband med tävlingar;
 • för att förstå dina behov och intressen;
 • för att kommunicera med dig för att tillhandahålla tjänster eller information om AAS och AAS-produkter;
 • För att följa och bedöma efterlevnaden av tillämpliga lagar, regler och bestämmelser samt interna policyer och förfaranden;

Observera att våra konton i sociala medier kan förvaltas av ett företag som är specialiserat på detta område och som agerar på våra vägnar. Se avsnittet "Vilka andra har tillgång till din information" för mer information.

Vad händer om vi inte får denna information:

Om du inte ger oss den information som krävs kommer du inte att kunna interagera med våra sidor i sociala medier (beroende på vilken typ av sociala medier det rör sig om) och du kommer inte att kunna delta i och/eller ta emot priser i tävlingar.

3. Jobbsökande

När du ansöker om ett jobb hos AAS kommer dina uppgifter att samlas in och användas i enlighet med vår policy för behandling av kandidaternas personuppgifter, som finns på följande länk: . Om du vill se policyn för behandling av kandidaternas personuppgifter på danska, vänligen kontakta

Rättslig grund för behandling av uppgifter

Oavsett hur vi använder personuppgifter ser vi till att vår användning sker i enlighet med gällande lagstiftning och att lagen tillåter och kräver att vi använder personuppgifter av olika skäl.

Vi använder dina personuppgifter endast för de avsedda ändamål som anges ovan. Vi samlar endast in nödvändig information och alltid i enlighet med gällande lagar om behandling av personuppgifter. Om det av någon anledning är nödvändigt att ändra det sätt på vilket vi behandlar dina uppgifter kommer vi att uppdatera denna policy. Vi rekommenderar därför att du regelbundet kontrollerar vår webbplats för att se eventuella ändringar av denna policy.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behåller dessa uppgifter så länge som vi behöver behandla dem för de ändamål för vilka de ursprungligen samlades in. Våra policyer för datalagring är utarbetade i enlighet med alla tillämpliga lagar och förordningar. Vi behåller information under den minsta tid som krävs enligt lag och tar bort informationen om det krävs enligt lag efter en viss tidsperiod.

Marknadsföringsverksamhet

Observera att marknadsföring kan utföras av oss eller av ett företag som är specialiserat på detta område, om det anses lämpligt. Den information vi samlar in om dig omfattar (men är inte begränsad till) namn, e-post, födelsedatum, adress, telefonnummer (fast telefon och/eller mobil), dina preferenser och intressen eller annan information som du lämnar eller ger oss tillgång till. Om du är under 18 år måste du få samtycke från din förälder eller vårdnadshavare innan du kan delta i en tävling eller andra aktiviteter.

Om du agerar i affärssyfte kommer vi att använda dina personuppgifter för dessa ändamål på grundval av våra legitima intressen. I annat fall kommer vi endast att använda dina personuppgifter för de ändamål för vilka du har gett ditt uttryckliga samtycke. Dina personuppgifter kommer endast att användas för de ändamål för vilka du har lämnat dem till oss, dvs. för att du ska kunna få marknadsföringsmaterial eller för att få ett pris i en tävling, och kommer inte att användas för något annat ändamål om vi inte får ditt uttryckliga samtycke.

Vilka andra som har tillgång till dina uppgifter

I de flesta fall kommer dina personuppgifter endast att vara tillgängliga för AAS-personal i enlighet med deras arbetsbeskrivning och affärsbehov. I vissa fall kan vi dock dela information med tredje part:

 1. Vi kan dela personuppgifter med våra koncernbolag (inklusive våra moderbolag) som en del av en rekryteringsprocess. Detta kan ibland inbegripa överföring av dina personuppgifter till USA eller Storbritannien, som är de länder där våra moderbolag är belägna. Se deras respektive policyer för behandling av personuppgifter här och här.
 2. Om du skickar in ett CV eller andra personuppgifter till oss för en ledig tjänst eller för framtida referenser kan vi komma att utbyta dina uppgifter med specialiserade rekryteringsföretag och företag som utför bakgrundskontroller. Du kommer att informeras om detta i förväg och det kommer endast att ske med ditt samtycke.
 3. I vissa fall genomförs våra marknadsföringskampanjer av en tredje part som är specialiserad på detta område. Vi ser till att marknadsföringsspecialisten följer alla våra riktlinjer för databehandling och att all behandling av personuppgifter är laglig och sker i enlighet med dina rättigheter.
 4. Observera att våra konton i sociala medier kan hanteras av oss eller av ett företag som är specialiserat på detta område och som agerar för vår räkning och följer särskilda instruktioner. I sådana fall kommer det specialiserade företaget att behandla dina uppgifter i enlighet med specifika instruktioner som vi har fått från oss.
 5. Om AAS har ett lagligt krav kan AAS dela information om sina användare (inklusive personuppgifter) på begäran av myndigheter som genomför en utredning eller i syfte att bekräfta eller upprätthålla efterlevnaden av de policyer som styr vår webbplats och tillämpliga lagar. Vi kan också lämna ut sådan användarinformation när vi anser att ett sådant utlämnande är nödvändigt för att fastställa, utöva eller försvara våra rättigheter eller för att skydda eller genomdriva våra användares eller andras rättigheter och intressen samt webbplatsens säkerhet.
 6. AAS kan lämna ut information om icke-identifierande, aggregerad användarstatistik till tredje part för olika ändamål, bland annat för att beskriva AAS:s tjänster för potentiella affärspartners och andra tredje parter.

Överföring av webbplatsen

Utan att på något sätt begränsa AAS:s rättigheter enligt ovan förbehåller sig AAS rätten att i händelse av en "verksamhetsförändring" överföra information som samlas in, inklusive, utan begränsning, personuppgifter, till en tredje part som tar över, förvärvar eller på annat sätt är behörig att ta kontroll över denna webbplats. Detta under förutsättning att denna tredje part har gått med på att använda dina personuppgifter i enlighet med åtgärder som ger väsentligen samma eller bättre skydd än de som anges i denna policy.

Förändringar i verksamheten

AAS förbehåller sig rätten att avslöja, utbyta och/eller på annat sätt överföra användarinformation, inklusive, utan begränsning, personuppgifter, i samband med en fusion, ett förvärv, en sammanslagning, en försäljning av i stort sett alla dess tillgångar eller en annan grundläggande verksamhetsförändring, i vilken form den än må vara.

Internationella överföringar

AAS överför i allmänhet inte personuppgifter utanför det land där de samlas in. Om vi skulle behöva överföra sådana uppgifter kommer vi att se till att alla internationella överföringar av dina personuppgifter skyddas och överförs med hjälp av lämpliga skyddsåtgärder i enlighet med alla relevanta lagar och förordningar.

Vi kan ibland överföra dina personuppgifter utomlands (till ett land utanför EES) som en del av rekryteringsprocessen (vilket nämns tidigare i denna policy). Du kommer att informeras i förväg och överföringen kommer att ske i enlighet med företagets policy för behandling av
kandidaternas personuppgifter.

Du kan få mer information om skyddet av dina personuppgifter när de överförs utanför Europa (inklusive en kopia av de standardiserade dataskyddsavtal som vi har med mottagare av dina personuppgifter) genom att kontakta oss på det sätt som beskrivs i avsnittet "Kontakta oss" nedan.

Säkerhet

AAS vidtar alla rimliga säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter genom att införa lämpliga tekniska och processuella skyddsåtgärder. Lämpliga kontroller (t.ex. begränsad tillgång) genomförs i våra datasystem. Fysisk tillgång till områden där personuppgifter samlas in, behandlas eller lagras är begränsad till auktoriserad personal. Tillgång till känsliga personuppgifter begränsas till de anställda som behöver tillgång för att kunna utföra sitt arbete. Obehörig användning eller utlämnande av konfidentiell kundinformation av AAS-anställda är förbjudet och kan leda till disciplinära åtgärder. Som ett villkor för sin anställning måste AAS-anställda följa alla tillämpliga lagar och förordningar, inklusive dataskyddslagar.

Dessa kontroller skyddar din information från obehörig åtkomst och från obehörig ändring eller förstörelse. Vi ber alla tredje parter som samarbetar med oss att göra detsamma. All behandling innebär dock en risk för att obehöriga får tillgång till informationen, och AAS kan därför inte fullt ut garantera att sådan obehörig tillgång inte kommer att ske. Överföring av personuppgifter kan också avlyssnas av obehöriga enheter, så var extra försiktig när du skickar information till oss. Observera också att överföringen av personuppgifter alltid sker på egen risk.

Tillgång till personuppgifter

Du har rätt att få information om behandlingen av dina personuppgifter och att begära tillgång till de personuppgifter som vi har om dig. Om du vill göra en begäran kan du kontakta oss (se avsnittet "Kontakta oss" nedan). I de flesta fall tillhandahåller vi all information kostnadsfritt. Observera att vi kan ha rätt att ta ut en avgift i enlighet med tillämplig lag om begäran är överdriven eller upprepad. Du kommer att informeras om detta och du kommer att få tillgång till dina uppgifter under förutsättning att du kan styrka din identitet innan vi behandlar din begäran.

Du har rätt till:

 • Att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen av dina personuppgifter om den rättsliga grunden för behandlingen baseras på ditt uttryckliga samtycke. Observera dock att vi fortfarande kan ha rätt att behandla dina personuppgifter om vi har en annan rättslig grund för detta. Det kan till exempel vara nödvändigt att lagra dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse;
 • i vissa fall för att få personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och/eller begära att vi överför denna information till en tredje part, om det är tekniskt möjligt. Observera att denna rättighet endast gäller personuppgifter som du har lämnat direkt till AAS;
 • begära att vi rättar dina personuppgifter om de är felaktiga eller ofullständiga.
 • under vissa omständigheter begära att vi raderar dina personuppgifter. Observera att det kan finnas omständigheter där du ber oss att radera dina personuppgifter men vi har laglig rätt att behålla dem;
 • I vissa situationer kan du invända eller begära att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter. Återigen kan det finnas omständigheter där du invänder mot eller begär att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter, men där vi har laglig rätt att avslå en sådan begäran.
 • att lämna in ett klagomål till den relevanta dataskyddsmyndigheten om du anser att vi har kränkt dina rättigheter.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor om ovanstående eller andra frågor. Du hittar våra kontaktuppgifter under "Kontakta oss".

Länkar till andra webbplatser

När du navigerar på vår webbplats, läser ett e-postmeddelande eller annat innehåll från AAS kan du ha möjlighet att klicka på länkar som tar dig utanför AAS:s tjänst till andra webbplatser eller onlineinnehåll som AAS inte har kontroll över. Du kan till exempel stöta på länkar till fansidor, programsidor från vår webmaster eller länkar från sponsorer eller affärspartner som kan inkludera AAS-logotypen som en del av ett gemensamt marknadsföringsavtal. Om du "klickar" på länken till en sådan tredje part, kommer du genom "klicket" att komma till en tredje parts webbplats eller onlineinnehåll. AAS har ingen kontroll över och ansvarar inte för det innehåll som finns på tredje parts webbplatser som du länkar till. Denna policy omfattar inte dessa andra webbplatser. Dessa andra webbplatser har sina egna metoder för insamling av information och sekretess, som kan skilja sig från AAS:s metoder. Vi rekommenderar starkt att du granskar personuppgiftsbehandlingspraxis för alla andra webbplatser du besöker.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att revidera denna policy när som helst, utan föregående meddelande till dig, och alla ändringar kommer att träda i kraft omedelbart när den nya versionen av denna policy publiceras på denna webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet kontrollerar denna webbplats för eventuella ändringar eller uppdateringar.

Hur du kontaktar oss

För ytterligare information eller om du har några frågor om AAS:s hantering av dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på databeskyttelse@allaboutsmiles.se eller skriva till oss på följande adress
All About Smiles
Refshalevej 213A
1. 1432 København K

Information om relevant dataskyddsmyndighet

Vi kan vanligtvis lösa frågor och problem om behandlingen av personuppgifter snabbt och effektivt.
Om du inte är nöjd med det svar du får från oss kan du lämna in ett klagomål till Datatilsynet, Borgergade 28,5., 1300 København K.

Senast uppdaterad:

4 augusti 2021


Sundare leenden för lyckligare liv!

M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 858 098 098
Contact
M: hej@allaboutsmiles.se
T: +46 77 588 89 68
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram